3) ข้อมูลด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ

รายงานดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561auction61.pdf
ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561finance61.pdf