1) ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป

จำนวนนักเรียนรายบุคคล DMC 2561

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2561-1

รายงานดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศschoolmis.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุage.csv
จำนวนนักเรียนพิการdeformity.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสdeformityocc.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางjourneytype.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสoccasion.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลนpoor.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติrace.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาreligion.csv
จำนวนนักเรียนพักนอนhomeless.csv
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานhealth.csv
จำนวนนักเรียนติด Ggid.csv
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าelectricity.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาwater.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตinternet.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาschoolInAreaList.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการschoolInAreaList_serviceArea.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องschoolInAreaList_nearbyPlace.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียนschoolInAreaList_landDetail.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียนschoolInAreaList_project.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริschoolInAreaList_royalIdeaProject.csv
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคลstudentInAreaList.csv
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)studentInAreaList_health.csv
รายชื่อนักเรียนติด GstudentInAreaList_gid.csv
รายชื่อนักเรียนพิการstudentInAreaList_deformity.csv
รายชื่อนักเรียนพิการ #2studentInAreaList_deformity2.csv
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสstudentInAreaList_occasion.csv
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาสstudentInAreaList_deformityocc.csv
รายชื่อนักเรียนพักนอนstudentInAreaList_homeless.csv
รายงานดาวน์โหลด
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศschoolmis.csv
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุage.csv
จำนวนนักเรียนพิการdeformity.csv
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาสdeformityocc.csv
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางjourneytype.csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสoccasion.csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลนpoor.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติrace.csv
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาreligion.csv
จำนวนนักเรียนพักนอนhomeless.csv
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานhealth.csv
จำนวนนักเรียนติด Ggid.csv
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าelectricity.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาwater.csv
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตinternet.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาschoolInAreaList.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการschoolInAreaList_serviceArea.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องschoolInAreaList_nearbyPlace.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียนschoolInAreaList_landDetail.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียนschoolInAreaList_project.csv
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริschoolInAreaList_royalIdeaProject.csv
ทะเบียนนักเรียนรายบุคคลstudentInAreaList.csv
รายชื่อนักเรียน(น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน)studentInAreaList_health.csv
รายชื่อนักเรียนติด GstudentInAreaList_gid.csv
รายชื่อนักเรียนพิการstudentInAreaList_deformity.csv
รายชื่อนักเรียนพิการ #2studentInAreaList_deformity2.csv
รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสstudentInAreaList_occasion.csv
รายชื่อนักเรียนพิการและด้อยโอกาสstudentInAreaList_deformityocc.csv
รายชื่อนักเรียนพักนอนstudentInAreaList_homeless.csv
รายชื่อนักเรียนย้ายเข้าstudentInAreaList_in.csv
รายชื่อนักเรียนย้ายออกstudentInAreaList_out.csv
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1studentInAreaList_notcount.csv
ประเภทนักเรียนstudenttype.csv

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC

รายงานดาวน์โหลด
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง รายโรงbuilding.xls
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภทbuildingtype.xls

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC

รายงานดาวน์โหลด
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)m-obec_area_.xls