4) ข้อมูลด้านบริหารวิชาการ

สารสนเทศ O-NET ปีการศึกษา 2557-2561ดาวน์โหลด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป.6ap6.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ม.3am3.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ม.6am6.xlsx
ระดับโรงเรียน ป.6sp6.xlsx
ระดับโรงเรียน ม.3sm3.xlsx
ระดับโรงเรียน ม.6sm6.xlsx
สารสนเทศ NT ปีการศึกษา 2557-2561ดาวน์โหลด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป.3ap6.xlsx
ระดับโรงเรียน ป.3sp3.xlsx
สารสนเทศ ข้อสอบมฐ.กลาง (LAS) ปีการศึกษา 2557-2561ดาวน์โหลด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป.2ap2.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป.4ap4.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป.5ap5.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ม.1am1.xlsx
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ม.2am2.xlsx
ระดับโรงเรียน ป.2sp2.xlsx
ระดับโรงเรียน ป.4sp4.xlsx
ระดับโรงเรียน ป.5sp5.xlsx
ระดับโรงเรียน ม.1sm1.xlsx
ระดับโรงเรียน ม.2sm2.xlsx
ประเมินพัฒนาการปฐมวัย ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด
ข้อมูลการประเมินพัฒนาการปฐมวัยevaluate61.rar