2) ข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล

อัตรากำลังในสถานศึกษาดาวน์โหลด
จำนวนครู บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาperson.xlsx
ข้อมูลวิทยฐานะperson1.xlsx